UVJETI I ODREDBE

 

1. Opći uvjeti usluge

Pružatelj usluga Weber je tvrtka ArtLab d.o.o. (u daljnjem tekstu Pružatelj usluga).

Korisnik usluga je pravna osoba (tvrtka ili udruga) ili fizička osoba koja je zakupila jedan od dostupnih paketa (u daljnjem tekstu Korisnik).

Ovim Uvjetima korištenja definira se odnos između Korisnika i Pružatelja usluga.

Uvjeti korištenja primjenjuju se od trenutka zakupa paketa do trenutka potvrde finalizacije projekta.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, Korisnik potvrđuje:

  • da ima najmanje 16 godina u trenutku zakupa paketa
  • da je potpuno poslovno sposoban
  • da su sve informacije unesene prilikom registracije točne
  • da će održavati sve informacije o korisničkom računu točnima
  • da se korištenjem usluga Weber ne krše zakonski propisi Republike Hrvatske

U slučaju davanja netočnih informacija ili kršenja zakonskih propisa Republike Hrvatske zadržavamo pravo terminiranja računa bez prethodne obavijesti.

 

2. Sadržaj internetskih stranica i korisničkih podataka

Obveze Korisnika

Korisnik bezuvjetno jamči da su svi grafički i tekstualni te audio i video materijali isključivo u njegovom vlasništvu. Time se Korisnik obvezuje da će snositi svu odgovornost prilikom objave grafičkih i tekstualnih te audio i video materijala na internetu, putem svojih internetskih stranica.

Korisnik se obvezuje dostaviti sve materijale za izradu internetskih stranica u dogovorenim rokovima, putem elektroničke pošte, FTP-a ili na nosaču podataka (CD, DVD).

Korisnik zadržava potpuno autorsko vlasništvo nad svim materijalima koje objavi na svojim internetskim stranicama (izuzetak su materijali omogućeni od strane Pružatelja usluga).

Korisnik zadržava autorsko vlasništvo i nad sadržajem (svi grafički i tekstualni te audio i video materijali) kojeg objavljuju korisnici njegovih internetskih stranica. Zbog pripadajućeg autorskog vlasništva Korisnika, Pružatelj usluga usluga nije odgovoran za taj sadržaj niti snosi bilo kakve posljedice vezane uz taj sadržaj.

Korisnik se obvezuje da je jedini odgovoran za sadržaj koji objavljuje, prikazuje te distribuira kroz svoju domenu i web prostor. Pružatelj usluga nema obvezu nadziranja sadržaja internetskih stranica Korisnika, već tu obvezu ima sam Korisnik.

Pružatelj usluga nije odgovoran za sadržaj internetskih stranica koje su linkovima povezane sa stranicom izrađenom za Korisnika.

Korisnik se obvezuje da sadržaj koji postavlja na internetsku stranicu neće diskriminirati druge osobe na temelju njihove rase, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenju, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, mjesta rođenja, naobrazbe, društvenog položaja ili drugih osobina.

Korisnik se obvezuje odmah ukloniti sav sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Preprodaja rješenja i predložaka kojima Korisnik usluge ima pristup je zabranjena.

Preprodaja komercijalnih priključaka (plug-in) kojima Korisnik usluge ima pristup je zabranjena.

Korisnik se obvezuje da će odgovarati Pružatelju usluga za svaku štetu nastalu njegovim korištenjem usluga.

Korisnik se obvezuje da će novčano platiti štetu Pružatelju usluga za svaki nastali trošak u slučaju sudske tužbe, sporova i sl.; i to: poštarinu, zakonsku te odvjetničku pristojbu, troškove nastale slanjem pošte i sl. u dvostrukoj visini nastalih troškova + PDV.

 

Obveze Pružatelja usluga

Pružatelj usluga se obvezuje da će odraditi sve naručene usluge u dogovorenim rokovima i to profesionalno, kvalitetno, savjesno i odgovorno. Ukoliko Pružatelj usluga nije u mogućnosti isporučiti dogovorene usluge pravovremeno će obavijestiti Korisnika.

Pružatelj usluga ne može preuzeti odgovornost za kršenje autorskog prava zbog grafičkih i tekstualnih materijala te audio i video materijala dostavljenih od strane Korisnika.

Pružatelj usluga nije dužan ispravljati pravopisne i gramatičke pogreške te nije odgovoran za kvalitetu materijala dostavljenih od strane Korisnika.

Finalni projekt izrade internetskih stranica vlasništvo je Korisnika te samim time Pružatelj usluga ne polaže nikakvo autorsko pravo nad odrađenim projektom. Projekt izrade internetskih stranica vrijedi isključivo za jednu internetsku lokaciju tj. www adresu.

Prava na fotografije, grafike i ostale sadržaje (kao što su izvorni kod i sl.) koji su u vlasništvu bilo koje treće strane, uvijek ostaju vlasništvom njihovih vlasnika.

 

Izrada web stranice – dizajn i administracija

Za izradu stranica Pružatelj usluga koristi gotov predložak koji estetski i sadržajno prilagođava logotipu, vizualu, dostavljenim materijalima i ostalim zahtjevima Korisnika. Stranice se izrađuju u open source platformi WordPress. U cijenu su uključeni: personaliziran i unikatan dizajn, WordPress sustav za samostalnu administraciju sadržaja te sljedeće stranice/moduli: statične stranice, post stranice (novosti/proizvodi), galerije fotografija, kontakt obrazac, obrazac za pretraživanje. Sve se stranice izrađuju prema najnovijim standardima te su optimizirane za sve platforme (desktop, tablet, mobile).

Preporuka je da se usluga održavanja obnavlja kako bi Korisnik uvijek imao ažuriranu verziju WordPress-a.

Predložak koji se koristi na Korisnikovoj stranici licenciran je samo za taj URL tj. web domenu.

Licenca dizajna za domenu je trajna i nema roka ograničenja za korištenje. Ukoliko Korisnik mijenja naziv domene, dužan je o tome obavijestiti Pružatelja usluga pravovremeno, radi ažuriranja licence.

ArtLab d.o.o. nije odgovoran za štetu nastalu uslijed hakiranja stranica.

 

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o Korisniku koriste se isključivo za svrhu za koju su prikupljeni. Pružatelj usluga ni pod kojim uvjetima neće iste učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obveza regulirana zakonom.

 

3. Uvjeti i načini plaćanja

Zaprimanje pisane narudžbe i vidljiva uplata Korisnika prema ponudi Pružatelja usluga smatra se početkom realizacije projekta.

Napomena: Ukoliko Korisnik nije dostavio Pružatelju usluga grafičke i tekstualne te audio i video materijale tada Pružatelj usluga nije u mogućnosti započeti s radom.

Pružatelj usluga omogućuje primanje uplata putem opće uplatnice ili virmana u nekoj od organizacija ovlaštenih za obavljanje poslova platnog prometa ili putem internet bankarstva na temelju službene ponude Pružatelja usluga.

Naručeni projekt/izradu internetskih stranica nije moguće plaćati u ratama ili djelomično.

 

4. Reklamacije

Korisnik je obvezan provjeriti i potvrditi finalizaciju projekta.

Korisnik ima mogućnost da u roku od 10 dana nakon odobrenja reklamira i zatraži potrebne izmjene.

Sve reklamacije i izmjene, ispravke ili kreiranje novih stranica, slika i sl. zatražene nakon isteka roka za reklamacije smatraju se dodatnim radovima i obračunavaju prema službenom cjeniku.

Ukoliko Korisnik u tijeku realizacije odustane od projekta Pružatelj usluga može odobriti povrat novca umanjen za utrošeni rad.

Na gotove/realizirane i ovjerene projekte nije moguć povrat novca.

Stranke će eventualne sporove nastojati riješiti sporazumno, a za slučaj spora nadležni su mjerodavni sudovi u Zagrebu.

 

5. Održavanje internetskih stranica, promjene i izrada novih stranice

Sve ostale izmjene, nadopune, nove stranice, slike i sl. potrebno je zakupiti sukladno sa cijenama na našem službenom cjeniku.

Sve promjene i narudžbe Korisnik može zatražiti isključivo putem pisanog naloga s ovlaštene adrese elektroničke pošte na službenu adresu elektroničke pošte Pružatelja usluga.

 

6. Optimizacija web stranica (SEO)

Prihvaćanje internetske stranice u tražilice ovisi isključivo o samim tražilicama te na navedeni proces prihvata Pružatelj usluga ne može utjecati.

Pružatelj usluga ne može ponuditi jamstvo određene pozicije rezultata pretraživanja u internetskim tražilicama (Google, Yahoo, Bing i sl.). Svaka tražilica ima vlastite algoritme i različite kriterije prema kojima rangira pojedine internetske stranice te samim time Pružatelj usluga ne može snositi odgovornost za lošije pozicije među rezultatima pretraživanja.

 

7. Izmjene i dopune Uvjeta i odredbi

Pružatelj usluga može napraviti dodatne izmjene i dopune Uvjeta i odredbi.

ArtLab d.o.o. zadržava pravo promjena objavljenih cijena usluga.

 

8. Završne odredbe

Nakon što Korisnik provjeri izrađene internetske stranice, dužan je pismenim putem s ovlaštene adrese elektroničke pošte potvrditi da je sa svim stranicama i sadržajima na njima sve u redu, što će podrazumijevati da je zadovoljan odrađenom uslugom, odnosno ovjerom završetka projekta.

 

Korištenjem / narudžbom usluga izrade internetskih stranica Korisnik prihvaća naše Uvjete i odredbe.